അമലാപോൾ ചിത്രത്തിന് A സെര്ടിഫിക്കറ്റ്

തമിഴ് സിനിമാപ്രേമികൾ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനാണ് സെൻസർ ബോർഡ് A സെര്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.അമല പോളിലെന്റെ ആടെയ് എന്ന ചിത്രമാണിത്.വയലൻസ് രംഗങ്ങളുടെ അതിപ്രസരമാണുള്ളതെന്നും റിപ്പോർട്ട്് ഉണ്ട്.

Leave A Reply