മീനവിയൽ കണ്ടുപിടിച്ച കഥ

മീനവിയലിന്റെ ചരിത്രവും രുചിയും വിളമ്പി എൻ എസ് മാധവൻ.1957 ൽ മീനവിയൽ കണ്ടുപിടിച്ച കഥ.മീനാവിയൽ ഇനി കോമഡിയോ ട്രോളുകളോ അല്ല….പിന്നെയോ….

Leave A Reply