ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയം തുക ഐആര്‍ഡിഎ പുറത്തുവിട്ടു

മുംബൈ: ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയം ഐആര്‍ഡിഎ പുറത്തുവിട്ടു. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയത്തിന്റെ തുകയാണ് പുറത്ത് വിട്ടത്.

Leave A Reply