56 ഇഞ്ച് നെഞ്ചളവ് ചോർന്നു പോയോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിലയിരുത്തുന്നത്

56 ഇഞ്ച് നെഞ്ചളവ് ചോർന്നു പോയോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിലയിരുത്തുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ശരീരഭാഷയാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങും ചർച്ചയാകുന്നത്. വളഞ്ഞു കുത്തി ഇരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ചോർന്നുപോയി എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടക്കം വിലയിരുത്തൽ.

Leave A Reply