ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം 19ന് ആരംഭിക്കും

കുണ്ടറ: മുളവന പേരയം ചൊക്കംകുഴി ഭദ്രകാളി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആരംഭിച്ച ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം 19ന് ആരംഭിക്കും.

Leave A Reply