വകതിരിവ്; ചിത്രത്തിൻെറ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു

K.K. മുഹമ്മദ് അലി നിർമാണവും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് വകതിരിവ്. ചിത്രത്തിൻെറ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. ചിത്രം ഉടൻ പ്രദർശനത്തിനെത്തും.

Leave A Reply