റേഷന്‍ വിതരണം; ജില്ലയ്ക്ക് 3982 മെട്രിക് ടണ്‍ ഭക്ഷ്യധാന്യം അനുവദിച്ചു

പത്തനംതിട്ട: ഈ മാസം ജില്ലയിലെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി 3456.878 മെ. ടണ്‍ അരിയും 525.762 മെ. ടണ്‍ ഗോതമ്പും ഉള്‍പ്പെടെ 3982.640 മെട്രിക് ടണ്‍ ഭക്ഷ്യധാന്യം അനുവദിച്ചു. മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട കാര്‍ഡുകളിലെ (പിങ്ക് കാര്‍ഡ്) ഓരോ അംഗത്തിനും കി. ഗ്രാമിന് രണ്ട് രൂപാ നിരക്കില്‍ നാല് കി. ഗ്രാം അരിയും ഒരു കി.ഗ്രാം ഗോതമ്പും, എ.എ.വൈ കാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് (മഞ്ഞ കാര്‍ഡ്) സൗജന്യ നിരക്കില്‍ കാര്‍ഡൊന്നിന് 30 കി.ഗ്രാം അരിയും അഞ്ച് കി.ഗ്രാം ഗോതമ്പും റേഷന്‍ കടകളില്‍ നിന്ന് ഈ മാസം ലഭിക്കും. മുന്‍ഗണനാ-ഇതര-സബ്‌സിഡി പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് (നീല കാര്‍ഡ്) ഓരോ അംഗത്തിനും നാല് രൂപാ നിരക്കില്‍ രണ്ട് കി.ഗ്രാം അരിയും 17 രൂപാ നിരക്കില്‍ പരമാവധി മൂന്ന് കി.ഗ്രാം ആട്ടയും സ്റ്റോക്കിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് ലഭിക്കും. മുന്‍ഗണനാ-ഇതര-നോണ്‍ സബ്‌സിഡി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് (വെള്ള കാര്‍ഡ്) കാര്‍ഡൊന്നിന് 10.90 രൂപാ നിരക്കില്‍ അരിയും 17 രൂപാ നിരക്കില്‍ ആട്ടയും ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് കി. ഗ്രാം ഭക്ഷ്യധാന്യം ലഭിക്കും. വൈദ്യുതീകരിച്ച വീടുള്ള എല്ലാ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും കാര്‍ഡൊന്നിന് അര ലിറ്ററും, വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത വീടുള്ളവര്‍ക്ക് കാര്‍ഡൊന്നിന് നാല് ലിറ്ററും മണ്ണെണ്ണ, ലിറ്ററിന് 34 രൂപാ നിരക്കില്‍ മാസത്തിന്റെ ആദ്യദിവസം മുതല്‍ തന്നെ ലഭിക്കും. ഇതിനു പുറമെ, പ്രളയത്തോടനുബന്ധമായി അനുവദിച്ച നോണ്‍-സബ്‌സിഡി മണ്ണെണ്ണ ലിറ്ററിന് 40 രൂപാ നിരക്കില്‍ അഞ്ച് ലിറ്റര്‍ വരെ ലഭിക്കും. ഏ.ഏ.വൈ കാര്‍ഡിനു മാത്രം 21 രൂപാ നിരക്കില്‍ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര വിഹിതവുമുണ്ട്.

പരാതികള്‍ 1800-425-1550 എന്ന ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പരിലോ ജില്ലാ സപ്ലൈ ആഫീസിലെ 0468 2222612 എന്ന നമ്പരിലോ, താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസുകളിലെ താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളിലോ അറിയിക്കാം. റേഷന്‍കടകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റേഷനിംഗ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരുടെയും/താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസറുടെയും മൊബൈല്‍ നമ്പരുകളിലും പരാതി വിളിച്ചറിയിക്കാവുന്നതാണ്.

കോഴഞ്ചേരി- 0468 2222212, കോന്നി – 0468 2246060, തിരുവല്ല – 0469 2701327, അടൂര്‍ – 0473 4224856, റാന്നി – 0473 5227504, മല്ലപ്പള്ളി- 0469 2782374.

Leave A Reply