ഹർത്താൽ ; ഒറ്റ ആഴ്ച കൊണ്ട് കേരളത്തിന് 5,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം

0

കൊച്ചി: 2019 തുടക്കമിട്ട ആഴ്ച തന്നെ കേരളം ഹർത്താലിന്റെ പിടിയിൽ . ഒരാഴ്ച കൊണ്ടുതന്നെ ഏതാണ്ട് 5,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം. തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹർത്താലുകളും പണിമുടക്കും മൂലമാണ് ഇത്. ഉപഭോഗ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ ഹർത്താലുകളും പണിമുടക്കുകളും ഏറ്റവുമധികം നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് വ്യാപാര മേഖലയിലാണ്. കൂടാതെ, കേരളത്തിലെ ശക്തമായ വ്യവസായങ്ങളായ ഐ.ടി., ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും ഓരോ ഹർത്താലും കനത്ത നഷ്ടം വരുത്തിവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ശമ്പള ഇനത്തിൽ മാത്രം സർക്കാരിനും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും കൂടി 100-120 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഒരു ദിവസമുണ്ടാകും. കൊച്ചി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല ഒരു ദിവസം സ്തംഭിച്ചാൽ കമ്പനികൾക്ക് നഷ്ടമാകുക ഏതാണ്ട് 120-130 കോടി രൂപയാണ്. കേരളം ഒരു ദിവസം സ്തംഭിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം നഷ്ടം 1,800-2,000 കോടി രൂപ.

അതേസമയം, സമരത്തോട് ‘നോ’ പറയാൻ തയ്യാറായി വ്യാപാര സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ആദ്യ ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.