സംസ്ഥാനത്ത് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു

Health Top News

ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ബാച്ച് മുരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സ്റ്റോക്ക് കെവശമുളളവർ അവയെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തവർക്ക് തിരികെ അയച്ച് പൂർണ വിശദാംശങ്ങൾ അതത് ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണൽ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയിലാണ്.

മരുന്നിൻറെ പേരുകൾ, ഉത്പാദകർ :

ZYLOCID Rabeprazole Sodium Tablets IP 20mg: Rachil Pharma, 18-19, Phase-I, Ind. Area, Sansarpur, Terrace Dist., Kangra (HP) 176501, RT 1766, February 20, MEFESUN FORTE Mefenamic Acid & Paracetamol Tablets: Soul Healthcare (I) Pvt. Ltd, 7th Km, Jaspur Road, Kashipur, UK-244713, T-180237, January 20, PELVERT-16 Betahistine Hydrochloride Tablets IP 16mg: Vee Laboratories, Village Kailer, Subathu Road, Saproon (Post), Solan – 173211, MHV-406, March 20,LEEZET Levocetirizne Hydrocholoride Tablets IP 5mg: Novel India, Plot No. 42, 7th Street, Sri Devi Nagar, Alapakkaam, Porur, Chennai-116, At. No. 129 & 130, SIDCO Industrial Estate, Thirumazhisai, Chennai – 600124 LEE 1801, July 20,Paracetamol Tablets IP 500mg: Nestor Pharmaceuticals Limited-II, Western Extension Area, Faridabad-121001, India, PTTU-90, February 20, Betahistine Tablets IP 8mg-VERTA-8: Betamax Remedies (P) Ltd, Plot No. 24-25, Industrial Area, Phase I&II, Vill, Tahliwal Dist, UNA-HP, India, BMT-002, March 20, Livigrel A 150 (Clopidogrel and Aspirin Capsules: M/s. Anphar Organics Pvt. Ltd, SIDCO, EPIP, Kartholi, Baribrahmana, Jammu – 181133, AOL 17039, October 18, Roller Bandage Cloth Schedule F(II) 20cm X 3m: M/s. Senthil Surgicals, Samusigapuram, Tamil Nadu – 626102, 22, July 20,GLIMIACE M1: M/s. Venus Biotec Sciences Pvt. Ltd, 116 Export Promotion Industrial Park, Jharmajri, Solan – 173205, VNT17G23, June 19, Metoprolol Tablets IP: M/s. Unicure India Ltd, C-21, 22 & 23, Sector 3, Noida, UP- 201301, MST 602, April 20, Atorvastatin Tablets IP: M/s. Ciron Drugs and Pharmaceutical Pvt. Ltd, Plot. 35 to 37, 43 to 45, CFC B Dewa, Palghar, Thane – 04, 808183, February 20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *