ഇസുസു വാഹനങ്ങൾക്ക് ജനുവരി മുതൽ വില കൂടും

Auto Top News

ഇസുസു വാഹനങ്ങളുടെ വില ഉയര്‍ത്താനൊരുങ്ങുന്നു. . നാലു ശതമാനം വരെയാണ് വില ഉയർത്താൻ കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉത്പാദന ചിലവും നിര്‍മാണ സാമഗ്രികളുടെ വില ഉയര്‍ന്നതുമാണ് വാഹനങ്ങളുടെ വില ഉയര്‍ത്താന്‍ കമ്പനിയെ നിര്‍ബന്ധിതമാക്കിയതെന്നാണ് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇസുസുവിന്റെ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളായ റെഗുലര്‍ ക്യാബ് മോഡലുകള്‍ക്കും എസ്‌ക്യാബ് മോഡലുകള്‍ക്കും രണ്ട് ശതമാനം വരെയും പിക്ക് അപ്പുകള്‍ക്ക് നാല് ശതമാനം വരെയാണ് വില ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *